Írás

Idéző mondatok és határozói igenevek gyűjteménye

Adta meg a választ

Aggodalmaskodott

Állapította meg

Álmélkodott

Biggyesztette le ajkát

Bizonygatta

Biztosította

Bólintott

Bólintott rá

Bólogatott

Bökte ki végül

Búcsúzott

Csattant fel

Csendült … hangja

Csendült egy hang a háta mögött

Csitította

Csóválta a fejét

Dadogta

Darálta unottan

Döntött

Dörmögte

Duruzsolta

Dühöngött

Dünnyögte

Élénkült fel

Ellenkezett

Emelte fel a hangját

Érdeklődött

Értetlenkedett

Fakadt ki

Felelte

Figyelmeztette

Folytatta

Fordult

Fordult fel/hátra

Fortyant fel

Förmedt rá

Füstölgött

Hadarta

Hallatszott … hangja

Hangzott a felelet

Harsogta

Hebegte

Helyeselt

Hirdette ki

Hökkent meg

Hüledezett

Ígérte

Ismerte be

Ismételte

Javasolta

Jegyezte meg

Jelentette ki

Kapott az ötleten

Kapta fel a fejét

Kérdezte

Kezdte

Kiáltott fel

Kiáltotta

Kíváncsiskodott

Kotyogott bele

Köhintett

Köszönt

Közölte

Magyarázta

Méltatlankodott

Mentegetőzött

Mennydörögte

Mérgelődött

Mondta

Mormolta

Morogta

Mosolygott

Motyogta

Mustrálta

Mutatott rá

Nevetett fel

Nézett

Nézett rá

Nézett vissza rá

Nyilatkozta

Pattant fel

Pirított rá

Próbálkozott újra

Ráncolta a homlokát

Rázta a fejét

Recsegte

Rikkantotta

Ripakodott rá

Rivallt rá

Sipította

Sóhajtott

Sopánkodott

Súgta

Suttogta

Szabadkozott

Szakította félbe

Szipogta

Sziszegte

Sziszegte összeszorított fogakkal

Szisszent fel

Szitkozódott

Szólalt meg végül

Szólt

Szörnyülködött

Tárta szét a karját

Tiltakozott

Tódította

Töprengett

Töprengett hangosan

Ugrott a következő kérdésre

Ujjongott

Újságolta

Unszolta

Vágott a szavába

Vágott vissza

Vágta rá

Válaszolt

Védekezett

Vélekedett

Vetette ellen

Vetette közbe

Vetette oda

Vigyorgott

Vigyorodott el

Visította

Vonta fel a szemöldökét

Vonta meg a vállát

Zárta le

Zárta le a témát

Zihálta

Aggódva

Álmodozva

Barátságtalanul

Bizonytalanul

Boldogan

Bosszúsan

Csalódottan

Csendesen

Csevegő hangon

Csípősen

Csodálkozva

Csüggedten

Döbbenten

Drámaian

Dühösen

Elborzadva

Élesen

Elfúló hangon

Elgondolkodva

Elhaló hangon

Elismerően

Elképedve

Ellenségesen

Elpirulva

Eltorzult arccal

Emelt hangon

Émelygős hangon

Érdeklődve

Értetlenül

Fásultan

Feldúltan

Felháborodottan

Feljebb görbítette szája sarkát

Félszegen

Fennhangon

Fintorogva

Fojtott hangon

Fürkészve

Gondolkozás nélkül

Gonosz mosollyal

Gonoszan

Gorombán

Gúnyosan

Gyorsan

Habozva

Halkan

Hangosan

Hangsúlyosan

Határozottan

Hátrapillantva

Helyeslően

Higgadtan

Homlokát ráncolva

Hűvösen

Ijedten

Ingerülten

Izgatottan

Jeges nyugalommal

Kerülve a tekintetét

Kétkedően

Kétségbeesetten

Kissé kábán

Kitartóan

Kíváncsian

Komolykodva

Komor magabiztossággal

Komoran

Kórusban

Könnyeivel küszködve

Közönyösen

Kurtán

Legyintve

Lelkesen

Lelombozódva

Lesújtó pillantással

Makacsul

Megborzongva

Meghökkenve

Megkönnyebbülve/megkönnyebbülten

Megjátszott könnyedséggel

Megjátszott közönnyel

Megköszörülve torkát

Megrendülten

Megrökönyödve

Megütközve

Mélabúsan

Méltatlankodva

Mély sóhajtással

Mogorván

Mohón

Mosolyogva

Mögül kilesve

Nagy komolyan

Némán

Nyomatékosan

Nyugodtan

Nyugtalanul

Óvatosan

Önelégülten

Összeszedve

Pirulva

Rekedten

Reménykedve

Rémülten

Részvétlen közönnyel

Rezzenéstelenül

Riadtan

Rosszkedvűen

Sértődötten

Sietve

Sötéten

Sugárzó arccal

Sután

Suttogva

Szárazon

Széles mosollyal

Szelíden

Szemlesütve

Szemrehányó hangsúllyal

Szigorú arccal

Szigorúan

Színpadiasan

Szórakozottan

Tanácstalanul

Tartózkodóan

Tátott szájjal

Tehetetlen dühvel

Tele szájjal

Tétován

Torz mosolyra húzódott

Tűnődve

Türelmetlenül

Ujjongva

Undorral

Unottan

Vállat vonva

Vállvonogatva

Vészjóslóan

Vidáman

Vigasztalóan

Zavartan

Zihálva

 

Gyűjtötte: Etti